การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พัชรี วงษ์เกษม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์คู่ขนานบูทสแตร๊ปแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; อาฟีฟี ลาเต๊ะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; สุดาพรรณ อาจกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การประมาณค่าการระเหยน้ำโดยใช้ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนที่ปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; ชนัญกาญจน์ แสงประสาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2555การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการสำรวจตัวอย่างเมื่อมีข้อมูลสูญหายคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัชรี วงษ์เกษม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรีพร สนรักษา, และอื่นๆ
2559การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าของไทยโดยใช้วิธีรีโปรดิวส์ซิงเคอร์เนลฮิลเบอร์ทสเปซแบบปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; พัชรี วงษ์เกษม; วสันต์ เดือนแจ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2551ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของการประมาณการแจกแจงทวินามนิเสธด้วยการแจกแจงปัวซงคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร; พัชรี วงษ์เกษม; เสาวรส ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนแยกกันปรับปรุงโดยใช้ค่ารวมประชากรของตัวแปรช่วยจตุภัทร เมฆพายัพ; พัชรี วงษ์เกษม; ดวงใจ บรรจุสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556ผลการศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง ปริพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัยสหัทยา รัตนะมงคลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สินีนาฎ ศรีมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี วงษ์เกษม, และอื่นๆ