การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปริญญา ทองสอน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 91  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาคตะวันออก: การพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปริญญา ทองสอน; ฉลอง ทับศรี; ณัฐนุช สคัล; ชาย หาญณรงค์; พิมพ์สุพร สุนทรินทร์, และอื่นๆ
2563การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เบ็ญจา สุระขันธ์; อุดม รัตนอัมพรโสภณ; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา
2563การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุดม รัตนอัมพรโสภณ; ปริญญา ทองสอน; เบ็ญจา สุระขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุดม รัตนอัมพรโสภณ; ปริญญา ทองสอน; เบ็ญจา สุระขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; ปริญญา ทองสอน; กัลญารัตน์ เทพบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อุทิศ บำรุงชีพ; ปริญญา ทองสอน; จักรพงษ์ กล่อมปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R เพื่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรีปริญญา ทองสอน; ชูชาติ พิณพาทย์; มันทนา อุตทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สิริพร มงคล; ปานเพชร ร่มไทร; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปริญญา ทองสอน; ปานเพชร ร่มไทร; สิริพร มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ปริญญา ทองสอน; ปานเพชร ร่มไทร; สิริพร มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การสร้างหนังสือสามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานศิริรัตน์ ทะนุก; ตฤณ กิตติการอำพล; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการสร้างหนังสือสามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานปริญญา ทองสอน; ตฤณ กิตติการอำพล; ศิริรัตน์ ทะนุก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด SIOP ร่วมกับแนวคิดแบบสืบสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ปริญญา ทองสอน; เด่นชัย ปราบจันดี; ณัฐชยา รักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกพาวา พงษ์พันธุ์; ปริญญา ทองสอน; แขไข จันทร์บวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ Collaborative strategic readingปริญญา ทองสอน; ชูชาติ พิณพาทย์; วราภรณ์ พรมอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำยากในภาษาจีนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำตามระบบสัทอักษรจีน (พินอิน)สุทธาภา โชติประดิษฐ์; ปริญญา ทองสอน; อรทัย ธรรมนาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อดุลย์ คำมิตร, และอื่นๆ
2554การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อดุลย์ คำมิตร; มณเทียร ชมดอกไม้; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชูชาติ พิณพาทย์; ปริญญา ทองสอน; ปิงหลิง, จง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; Bingling, Zhong
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปริญญา ทองสอน; พาวา พงษ์พันธุ์; สายชล โชติธนากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์