การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นิรันดร์ วิฑิตอนันต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540การพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; สกุล ศรีญาณลักษณ์; จักรพันธ์ ถาวรธิรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวสเตนเลสด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนด้วยเทคนิค รีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง สำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวสเตนเลสด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนด้วยเทคนิครีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง สำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2538การวิจัยและพัฒนาสร้างต้นแบบระบบตรวจวัดเสียงด้วยไมโครคอมพิวเตอร์นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; บรรจง จักรกลจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2537การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียง จากการจราจรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนิรันดร์ วิฑิตอนันต์; ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเคลือบสารต่าง ๆ ด้วยวิธีสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; สกุล ศรีญาณลักษณ์; จักรพันธ์ ถาวรธิรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2541การสำรวจปัญหามลพิษทางเสียงในมหาวิทยาลัยบูรพานิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2537การหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประมาณค่าระดับความดังเสียงเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง โดยใช้วิธีการจำลองสถาณการณ์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของสารประกอบไนไตรด์สามชนิดด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบร่วมสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมฟิล์มบางนาโนของ TiOxNx สำหรับประยุกต์ในกระจกทำความสะอาดตัวเองสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมฟิล์มบางใสนำไฟฟ้าด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริงกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อรรถพล เชยศุภเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคตีฟสปัตเตอริงอรรถพล เชยศุภเกตุ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2537คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับปฎิบัติการฟิสิกส์วิรัช คารวะพิทยากุล; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของกระแสเซอร์โคเมียมคาโทดที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางโครเนียมเซอร์เมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคครีแอกทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์