การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นฤมล ปทุมารักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การสำรวจปัญหา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเกิดแผล ในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกวริยา วชิราวัธน์; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; นฤมล ปทุมารักษ์, และอื่นๆ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; วารี กังใจ; นฤมล ปทุมารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนฤมล ปทุมารักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาภรณ์ ดีนาน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทิวาวรรณ เถื่อนยัง, และอื่นๆ
2556ผลของการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสต่อพฤติกรรมการบริโภคโปรตีนระดับยูเรียไนโตรเจนและระดับครีเอตินินในร่างกายของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนฤมล ปทุมารักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาภรณ์ ดีนาน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชื่นกมล ชมชื่น, และอื่นๆ
2550ผลของแผนการจำหน่ายแบบสหสาขาวิชาชีพต่อความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระยองอาภรณ์ ดีนาน; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นฤมล ปทุมารักษ์; นิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559อิทธิพลของความแตกฉานด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิเขมารดี มาสิงบุญ; นฤมล ปทุมารักษ์; หทัยกานต์ ห้องกระจก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2533เปรียบเทียบผลการของเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดระหว่างวิธีทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและพันผ้าปราศจากเชื้อกับวิธีที่ไม่ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและไม่พันผ้าปราศจากเชื้อนฤมล ปทุมารักษ์; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์