การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นฤมล ธีระรังสิกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 40  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การศึกษาดูงานการพยาบาลเด็กในนครเซี่ยงไฮ้นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่บุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อัญชัญ เตชะวีราการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นุชจรินทร์ สุทธิวโรตมะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ปริยานุช ตั้งนรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ประสบการณ์การจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิมพงค์สุวรรณ สมาแฮ; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิมศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงค์สุวรรณ สมาแฮ, และอื่นๆ
2555ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาที่มีบุตรรับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตนุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช, และอื่นๆ
2560ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นันท์นภัส เลี้ยงพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรีนฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุชจรี หิรัญบุตร, และอื่นๆ
2560ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; อุทัยวรรณ สกุลวลีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; อุทุมพร ผึ่งผาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายวิธีการเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่มีเด็กป่วยเรื้อรังในหอผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; นฤมล ธีระรังสิกุล; เอมอร อาจรัตนกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกำกับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียนนฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรรณี ปรรคลักษ์, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ภัทร์ภร อยู่สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการรบกวนของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็กศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Rungrit Thorphn; นฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; รสสุคนธ์ จารุวรรณบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2537ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติตามหลักการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ของพยาบาล ในโรงพยาบาลแม่และเด็กรัชนี สรรเสริญ; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์