การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นภาพร เอี่ยมละออ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางครอบครัวกับสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเภทรจนา ปุณโณทก; นภาพร เอี่ยมละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ผลของการนวดต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรนเเละความสุขสบายในผู้ป่วยโรคไมเกรนรจนา ปุณโณทก; กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ; นภาพร เอี่ยมละออ; นิพนธ์ วรเมธกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, และอื่นๆ