การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนิต โตอดิเทพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลไกของการพัฒนาผู้สูงอายุในท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีธนิต โตอดิเทพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การส่งเสริมจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในภาคตะวันออกสกุล อ้นมา; ธนิต โตอดิเทพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจีรทัช ใจจริง; ธนิต โตอดิเทพย์; ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561รูปแบบของการสร้างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองธนิต โตอดิเทพย์; สกุล อ้นมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563วรรณกรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง : ความเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ชุมชนในช่วงปี พ.ศ. 2500-พ.ศ.2560เทพพร มังธานี; ธนิต โตอดิเทพย์; จิรวรรณ พรหมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563วรรณกรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง : ความเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ชุมชนในช่วงปี พ.ศ. 2500-พ.ศ.2560เทพพร มังธานี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนิต โตอดิเทพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรวรรณ พรหมทอง, และอื่นๆ
2556วิวัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนชาวประมงปากน้ำประแสปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนิต โตอดิเทพย์, และอื่นๆ
2561ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาสังคมสูงอายุในเขตเมืองภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์