การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ตฤณ กิตติการอำพล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA และการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ตฤณ กิตติการอำพล; จารุพักตร์ จ่าจันทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA และการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ตฤณ กิตติการอำพล; จารุพักตร์ จ่าจันทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง การสร้างหนังสือสามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานศิริรัตน์ ทะนุก; ตฤณ กิตติการอำพล; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการสร้างหนังสือสามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานปริญญา ทองสอน; ตฤณ กิตติการอำพล; ศิริรัตน์ ทะนุก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ปริญญา ทองสอน; ตฤณ กิตติการอำพล; เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การศึกษาหาความต้องการในการพัฒนาทางด้านร่างกายของกลุ่มเด็กพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาผลงานประติมากรรมสำหรับบำบัดเด็กพิเศษตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการบำบัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ประติมากรรมเพื่อการบำบัดเด็กออทิสติกสุชาติ เถาทอง; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; ตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ศึกษาความต้องการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กพิเศษ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผลงานประติมากรรมเพื่อการบำบัด ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกตฤณ กิตติการอำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์