การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฉลอง ทับศรี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 63  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาคตะวันออก: การพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปริญญา ทองสอน; ฉลอง ทับศรี; ณัฐนุช สคัล; ชาย หาญณรงค์; พิมพ์สุพร สุนทรินทร์, และอื่นๆ
2552การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวรรณ ปลงไสว, และอื่นๆ
2547การดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการในการใช้ศูนย์วิทยบริการสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1-2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, และอื่นๆ
2546การดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในความรับผิดชอบของศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุชจรี ชาวแกลง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การดำเนินงานโครงการอินเทอร์เน็ตตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในความรับผิดชอบของศูนย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 2ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุชจรี ชาวแกลง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2551การประเมินผลโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยองสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉลอง ทับศรี, และอื่นๆ
2559การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อตินันทน์ สุขเขียว; ฉลอง ทับศรี; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; นาท นนทศักดิ์; เฉลิมศรี จันทรทอง, และอื่นๆ
2546การประเมินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุณี หงษ์วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การพัฒนากระบวนการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยวิธีซินดิเคทที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบ A 91 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรทิพย์ แสงประสาท, และอื่นๆ
2545การพัฒนาการสอนนาฎศิลป์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีรนุช สิงห์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การพัฒนาคู่มือสำหรับผู้ปกครองในการเลือกหนังสือเด็กฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤตติกา สุขกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2559การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Sun; Liyun; วิมลรัตน์ จตุรานนท์, และอื่นๆ
2546การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมระบบสูญญากาศฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุทัศน์ พิทักษ์สายชล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมเรื่องการชันสูตรโรคสัตว์สำหรับศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัญญา ศรีรัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2546การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้คุณสมบัติของสื่อหลายมิติแบบแสดงแผนภูมิเรื่องไทเมอร์เคาน์เตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2ฉลอง ทับศรี; บุญชวน คงทรัพย์สินสิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำรัหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยวิธีการสื่อสารรวมฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โลกและดวงดาวฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระ ดิษยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2557การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีฉลอง ทับศรี; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สร้อยระย้า เขตต์คีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สร้อยระย้า เขตต์คีรี, และอื่นๆ
2560การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกระบวนการเผชิญสถาณการณ์ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ปริญญา ทองสอน; ฉลอง ทับศรี; วรรณษา ชลอยบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์