การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จุฬาลักษณ์ บารมี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การบริหารความเสี่ยงในองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรสุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีรัตน์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2546การประสานงานของทีมงานที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่อยู่ต่างสังกัดกันจุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วาสนา สุขไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2554การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกปิยฉัตร ปธานราษฎร์; จุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องสุภาภรณ์ ด้วงแพง; จุฬาลักษณ์ บารมี; ตะวัน แสงสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าในตน การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ และการทำงานเป็นทีมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงพร จันทรศรี,2522, และอื่นๆ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เขตกรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุกฤตา สีบานเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการทำงานความเป็นอิสระแห่งตนและบรรยากาศองค์การกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกจุฬาลักษณ์ บารมี; พจนาถ บรรเทาวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ตัวประกอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลทั่วไปสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อำไพย์ ขอพึ่ง, และอื่นๆ
2556ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้บาดเจ็บจุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์, และอื่นๆ
2552ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพที่คัดสรรแห่งหนึ่งจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สมลักษณ์ ทองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการรายงานเปลี่ยนเวรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธรสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภัสสร มนต์อ่อน, และอื่นๆ
2547ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคกลางจุฬาลักษณ์ บารมี; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; บุญเรือน ภาณุทัต
2556ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรา ขาวผ่อง, และอื่นๆ
2550ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขต 6จุฬาลักษณ์ บารมี; มณฑา อร่ามเลิศมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มอาการหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องสุภาภรณ์ ด้วงแพง; จุฬาลักษณ์ บารมี; อมรรัตน์ แสงใสแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพชีวิตการทำงานของวิสัญญีพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอารีรัตน์ ขำอยู่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สังวาลย์ สกะมณี, และอื่นๆ
2552ผลของการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อความวิตกกังวล การฟื้นตัวหลังผ่าตัด และความพึงพอใจในบริการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดโรงพยาบาลชลบุรีจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุภัทรา เฟื่องคอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรีอมรรัตน์ หลิ่มวิรัตน์; จุฬาลักษณ์ บารมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ภาพลักษณ์โรงพยาบาลศูนย์ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการจุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรมล ศรีเกิดครืน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล