การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 72  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญพัฒน์ ธรรมมา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2558การนำนโยบายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา รุ่งเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2558การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชิราวุธ กองเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2559การบริหารความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชีวา สารสี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2559การบริหารงานของหน่วยงานด่านตรวจพืชอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สันติสุข ภูมิเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2559การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลลิดา กิ่งกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2558การบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในจังหวัดชลบุรีจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญช่วย กิจสิริสินชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2564การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการในความผิดชอบของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 สำนักงานประกันสังคมจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิทยา สุขธงไชยกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2558การประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เคลื่อนที่พบประชาชน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรุณี ร่มเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมุมของผู้บริหารและผู้นำชุมชนจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ณัฎยา มานู; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การพัฒนาเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมุมของผู้บริหารและผู้นำชุมชนจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฎยา มานู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2559การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณิชฐกันต์ ต่อโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2563การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารปกครองด้านอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดการบริหารปกครองท้องถิ่นณรงค์ พรมสืบ; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อุษณากร ทาวะรมย์
2559การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนก่อนการอบรมและนักเรียนหลังการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กสิสิทธิ์ มาสแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2559การเปรียบเทียบระหว่างความต้องการและสภาพความเป็นจริงด้านสวัสดิการของทหารกองประจำการในกองกำลังบูรพาจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัณณรุจน์ เกียรติธนโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2559ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิษณุ พัฒนเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทัวไป.
2558ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรณ์ทิพย์ ห่อหุ้มดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ?xการศึกษาและการสอน.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2559ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเทศบาลตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑาทิพย์ ขอสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2558ความคิดเห็นของพนักงานต่อคุณลักษณะของผู้จัดการโครงการที่พึงประสงค์ในหน่วยงานบริหารโครงการ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัดจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติวัชร์ ถิรจีรนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2564ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้ใหญ่บ้านด้านข้าราชการ 4.0 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณพล เติมกิจธนสาร, และอื่นๆ