การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง คุณวุฒิ คนฉลาด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรีเท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมชาย อรุณธัญญา; สมุทร ชำนาญ; คุณวุฒิ คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาชุดฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.คุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชัย ผลพันธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2559การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; คุณวุฒิ คนฉลาด; ตติยา ม่วงมิ่งสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ของกองทัพเรือคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติยา ม่วงมิ่งสุข,2518, และอื่นๆ
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชนคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนิสา วิทยานุกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกคุณวุฒิ คนฉลาด; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ชลิต เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณกาญจน์ ทองใย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตเสรี ชัดแช้ม; ธร สุนทรายุทธ; สนาน ลิป์เศวตกุล; คุณวุฒิ คนฉลาด; ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, และอื่นๆ
2547การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนานาชาติสำหรับประเทศไทยในอนาคตธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์, และอื่นๆ
2549การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2553การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2คุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิทธิเดช สิทธิจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2559การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก โดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงคุณวุฒิ คนฉลาด; ศุภกฤต ปิยะสุข; สุขุม มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกโดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภกฤต ปิยะสุข,2503, และอื่นๆ
2557ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สุเมธ งามกนก; คุณวุฒิ คนฉลาด; มณชยา ศานติ์สุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาคุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Zhou, Xiaoyan, และอื่นๆ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจีนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาZhou Xiaoyan; คุณวุฒิ คนฉลาด; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คุณภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการให้บริการของงานทะเบียนสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; คุณวุฒิ คนฉลาด; สมชาย คิดประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2คุณวุฒิ คนฉลาด; สุเมธ งามกนก; อรทัย วงศ์เพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คุณวุฒิ คนฉลาด; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1.คุณวุฒิ คนฉลาด; พัชระ ภูติวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์