การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สยาม ยิ้มศิริ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 64 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า SPT และมุมเสียดทานของดินทรายในท้องถิ่นสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินตะกอนทะเลด้วยจีโอโพลีเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุงานทางสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การศึกษาถึงความแตกต่างของผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอกและภายในสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การศึกษาถึงความแตกต่างของผลการทดสอบ trixial test จากการวัดแรงภายนอกและภายในสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การศึกษาถึงผลกระทบของขนาดของตัวอย่างดินต่อผลการทดสอบ triaxial test.สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2548การศึกษาถึงผลกระทบของขนาดของตัวอย่างดินต่อผลการทดสอบ trixial testสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การศึกษาผลกระทบของการจัดเรียงตัวของเม็ดดินต่อคุณสมบัติที่ขึ้นกับทิศทาง ของทรายโดยการวิเคราะห์แบบดิสติงอิลิเมนต์สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนตัวของดินเนื่องจากงานขุดต่อโครงสร้างข้างเคียงสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การศึกษาพฤติกรรมการบดอัดของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆสยาม ยิ้มศิริ; กษิณะ นันทสว่าง; บุรินทร์ โผนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ปีที่ 1 ของโครงการ 3 ปี)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวกรุงเทพฯ โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (ปีที่ 2 ของโครงการ 3 ปี)สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดที่ขึ้นกับทิศทางของดินเหนียวแข็งสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556การศึกษาพฤติกรรมด้านกำลังของดินภายใต้สภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การศึกษาพฤติกรรมบดอัดของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆสยาม ยิ้มศิริ; กษิณะ นันทสว่าง; บุรินทร์ โผนประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555การศึกษาพฤติกรรมแบบระบายน้ำของดินทรายโดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบดิสติ้งเอลิเมนต์สยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การศึกษาพลังงานประสิทธิผลในการทดสอบ Standard Penetration Test ตามแนวทางการทดสอบที่ดำเนินการ ในประเทศไทยสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์