การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 132 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546ผลการฝึกทักษะชีวิตที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี-; อัญชลี สว่างจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546ผลการฝึกทักษะชีวิตที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี-; อัญชลี สว่างจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2548ผลการใช้เทคนิคการพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดความวิตกกังวลในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนัญพร ศรีนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546ผลการใช้เทคนิคการแบ่งปันความสำเร็จต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนผู้ใช้สารเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรนาถ กิตติสุเมธา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการใช้เทคนิคแม่แบบกับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์เพื่อพัฒนาลักษณะการมุ่งอนาคตของนักเรียนที่มาจากครอบครัวแตกแยกโรงเรียนพณิชยการสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีวิณี ชิดเชิดวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปียานุช เสือสีนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546ผลการใช้โปรแกรมการฝึกความฉลาดทางอารมณ์พัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานครสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษดา สาตร์พันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546ผลการใช้โปรแกรมความฉลาดทางอารมณ์พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพนักงานบริษัท-; วิเศษ อั๋นวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546ผลการใช้โปรแกรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของพนักงาน บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-; จรรยา อามาตย์มนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2547ผลการใช้โปรแกรมเรียนรู้การสื่อสารระหว่างบุคคลต่อการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กที่ได้รับบริการจากสถานสงเคราะห์ เขตพัทยาผกา บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภาภรณ์ โชติผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2556ผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมต่อความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจำมหาวิทยาลัยดลดาว ปูรณานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประชา อินัง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ,2512, และอื่นๆ
2555ผลการให้การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อการมองโลกในแง่ดีเพื่อการปรับตัวทางสังคมของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์, และอื่นๆ
2554ผลการให้การปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าดลดาว ปูรณานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกรียงศักดิ์ วงค์เมฆ,2512, และอื่นๆ
2546ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อสัมพันธภาพกับบิดาหรือมารดาของนักเรียนที่มาจากครอบครัวอย่าร้างในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีย์ ขันติธรรมกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงและการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสซีฟ ที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของพยาบาลแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภิญญา วงษ์นกแก้วทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวภวนิยมร่วมกับการฝึกหะฐะโยคะต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-; ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2548ผลการให้คำปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวนิยมต่อคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องขังอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาดัม นีละไพจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในญาติผู้ป่วยจิตเภทระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชีวรัตน์ ต่ายเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2553ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการเพิ่มพูนศักยภาพในการมีเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-; เจริญศรี นพโสภณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2549ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์ประชา อินัง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติมา วัยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2547ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวในชั้นเรียนสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศนีย์ ตระกูลศุภชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา