การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 228 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การปรับตัวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกสู่คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วันวิภา เทียนขาว, และอื่นๆ
2546การพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 12ประชุม รอดประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญชนา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546การพัฒนาคู่มือการนิเทศการสอนวิชาศิลปศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3ชารี มณีศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บำรุง สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การพัฒนางานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 9เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทรงพล สมภาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธารณ์ ทองงอก, และอื่นๆ
2548การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; วิเชียร พันธ์เครือบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2553การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารแบบดุลยภาพ-; สุทธิพรรณ ทวิวรดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข-; สุนทรีย์ คำเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2546การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐรดี โพธิ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การมีวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตภาคตะวันออกธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐรดี โพธิ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการตีกลองปูจา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จังหวัดลำปางสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุดา เนตรสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก-; ไพฑูรย์ สิงห์ตา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก-; ไพฑูรย์ สิงห์ตา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2553การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสุมานัน จังหวัดสมุทรปราการภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกพล สุมานันทกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2556การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมรูปแบบการปลูกป่าชายเลนคลองชากหมาก มาบตาพุดของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว, และอื่นๆ
2546การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรในชุมชนบ้านซากกับเต่า จังหวัดระยองธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัฒนา บรรเทิงสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2553การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นงนุช อสัมภินวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2552การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนโดยใช้การบริหารแบบสมดุล : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขรรค์ชัย อ่อนมี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?