การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 145 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การศึกษาความคาดหวังในงานอาชีพกับความผูกพันต่อโรงงานของพนักงานปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีวรนารถ แสงมณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรนาถ โกสุม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหมจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปอแก้ว เกิดศักดิ์สิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการธำรงรักษาและการคงอยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อธิพล เครือปอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์, และอื่นๆ
2554การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาวพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อานุสอน ดวงโสวัด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2554การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพลาว-เกาหลีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุธทสะถิต ศรีวิชัย,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรณีบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พจนา สายนภา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อธิพล เครือปอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทราวิณี กิจสนธิ์, และอื่นๆ
2555การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลแบบภาวะผู้นำกับระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ จังหวัดระยองเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรรณี พิมาพันธุ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุรนิตา พัดไทสงฆ์, และอื่นๆ
2556การศึกษาความเครียดในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรีวทัญญู สุวรรณเศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณปภัช ทิวไผ่งาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2553การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงเงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี-; จิราภา ประชุม,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัทอิมเมจ เฟอร์นิเจอร์สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐวุฒิ พิศลพูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง 4พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระพงษ์ เวชกามา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2551การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก-; วรรณภา วิจิตรจรรยา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2548การศึกษางานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาห้องสมุด 3 แห่ง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513-2547-; จงกล กล้วยแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2553การศึกษาทัศนคติต่อปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและความสุขในการทำงานของนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี-; นิรวิทธ์ เพียราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2552การศึกษาประสิทธิผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาช่างฝีมือของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บัณฑิต สุนทรอมรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2554การศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนัชชา เชาว์เจริญชล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำในการเลือกใช้ยุทธวิธีการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรข้ามชาติไทย-ญี่ปุ่นของพนักงานระดับจัดการภายในบริษัทแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก-; ประเสริฐ หลงนิยม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550การศึกษาปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางสู่การปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี-; เขมวันต์ เชื้อทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550การศึกษาผลตอบแทนของธนาคารที่มีต่อการส่งเสริมการธำรงรักษาพนักงานกรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขต 45สมศักดิ์ โสภณพินิจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุริยัน นนทศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรางคณา สนรักษา, และอื่นๆ