การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พาวา พงษ์พันธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคมสัน ตรีไพบูลย์; พาวา พงษ์พันธุ์; พจนีย์ เถิงจ่าง; รุ่งอรุณ บุญพยุง; สญามน รูปต่ำ, และอื่นๆ
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.คมสัน ตรีไพบูลย์; พจนีย์ เถิงจ่าง; รุ่งอรุณ บุญพยุง; พาวา พงษ์พันธุ์; สญามณ รูปต่ำ, และอื่นๆ
2561การพัฒนาความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกพาวา พงษ์พันธุ์; ปริญญา ทองสอน; แขไข จันทร์บวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปริญญา ทองสอน; พาวา พงษ์พันธุ์; สายชล โชติธนากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปริญญา ทองสอน; พาวา พงษ์พันธุ์; วนิดา โพธิ์รัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์