การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชิงชัย เมธพัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างและแนวทางการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและความบกพร่องของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมชิงชัย เมธพัฒน์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ธนัญชัย บุญหนัก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2555การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของคนงานในสถานประกอบกิจการที่มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานระดับต่ำและสูงปวีณา มีประดิษฐ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิงชัย เมธพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทนา คะลา, และอื่นๆ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานปวีณา มีประดิษฐ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชิงชัย เมธพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิจิตรา ปฎิพัตร, และอื่นๆ
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการจัดการสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลให้บรรลุเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ชิงชัย เมธพัฒน์; เอกชัย อรุณฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556สมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ย 80 ปีกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วารุณี ช้างใหญ่; ชิงชัย เมธพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีชิงชัย เมธพัฒน์; อนามัย เทศกะทึก; ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์