DSpace Repository

Browsing I-thesis by Author "Chprkov"

Browsing I-thesis by Author "Chprkov"

Sort by: Order: Results:

  • เชปราคอฟ, โอเลก (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561)
    งานจิตรกรรมรูปสัญลักษณ์หรือ รูปเคารพเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทางศิลปะและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา อันมีอิทธิพลมาจากจิตวิญญาณและความเชื่อของผู้วิจัยประกอบกับความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษา และวัฒนธรรม ได้จุดประกายให้ผู้วิจั ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account