DSpace Repository

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่หมู่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

Show simple item record

dc.contributor.advisor ไพฑูรย์ โพธิสว่าง
dc.contributor.author กอบชัย จันทร์ผง
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned 2023-05-12T06:14:56Z
dc.date.available 2023-05-12T06:14:56Z
dc.date.issued 2561
dc.identifier.uri https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7945
dc.description วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นําชุมชนเขตพื้นที่หมู่ 7 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วยสูตรของยามาเน่ โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.5 ได้จํานวนตัวอย่าง 211 ตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เขตพื้นที่หมู่ 7 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นําชุมชนผู้ที่ได้อันดับ 1 ซึ่งชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้วคือ ปัจจัยด้านนโยบาย เป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสามารถนํามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ Get top score = 25.262 + 4.221 (ด้านนโยบาย) – 1.401 (ด้านผลประโยชน์ตอบแทน) 2. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบน เขตพื้นที่หมู่ 7 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นําชุมชนผู้ที่ไดอันดับ 1 ซึ่งชนะการเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบน เขตพื้นที่หมู่ 7 ตําบลหนองบอน อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว คือ ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนโยบายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งสามารถนํามาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ Get top score = 55.555 -1.168 (ด้านผลประโยชน์ตอบแทน) + 1.614 (ด้านนโยบาย) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จากการสัมภาษณ์พบว่า นโยบายที่ผู้สมัครใช้หารเสียงในเรื่อง การทํางานจริง การพึ่งพาได้ และการเสียสละ เป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนเลือกเป็นปัจจัยหลัก อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ผลประโยชน์ตอบแทน การจ่ายค่าเดินทางให้สําหรับผู้ที่มีสิทธ์เลือกตั้งในพื้นที่แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เวลานั้น จะมีค่าเดินทางและค่าเสียเวลาให้ โดยจะเลือกเฉพาะบุคคลที่คิดว่าได้คะแนนจาก บุคคลนั้นจริง ๆ และผลประโยชน์ตอบแทนในด้านส่วนรวม เช่น การช่วยเหลือพิธีงานต่างๆใน ชุมชน เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นําชุมชน
dc.language.iso th
dc.publisher คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rights มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subject ผู้นำชุมชน -- การเลือกตั้ง
dc.subject มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
dc.subject การตัดสินใจ
dc.subject ผู้นำชุมชน -- สระแก้ว
dc.subject Humanities and Social Sciences
dc.title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่หมู่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
dc.title.alternative The fctors influencing decision to electing the locl leder in villge no. 7 t nongbon sub-district, mung district, skew province
dc.type วิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative This research aims to study what factors influence decision for electing community leaders in Moo 7, Nong Bon Sub-district, Mueang District, Sa Kaeo Province. The sampling group of the research was determined by Yamate formula (Yamane, 1967, cited in Paitoon Phothisawan, 2011, p. 171), with a confidence levelof 0.5. The 211 samples were analyzed by Stepwise multiple regression analysis. The findings of the research were as follows. For the election in Moo 7, Nong Bon, Amphoe Mueang, Sa Kaeo, the most influential factor influencing the decision to choose community leader who won the 1st place as the village headman was policy factor. The benefit return factor was the second rank by the statistical significance of .05. This is based on the hypothesis. The written equation was Get top score = 25.262 + 4.221 (policy factor) - 1.401 (Benefit return factor). 2. Election of Top Management Organization Moo 7, Nong Bon, Amphoe Mueang, Sa Kaeo, the factors influencing the decision to choose the leader community , who won the election, were members of the top management organization. The area of Moo 7, Tambon Nong Bon, Amphoe Mueang, The most influential factor was the benefit return factor. And the second rank was the policy factor with the statistical significance of .05 which was based on the hypothesis. Get top score = 55.555 -1.168 (for benefits factor) + 1.614 (the policy factor). For qualitative research from the interview, the policy that the candidates used in real work, dependence, and sacrifice were the main factors that makes people choose the community leader. Another factor was the benefit return factor. It was the travel expenses that were paid for those who are eligible to vote in the area, but not living in that time zone. It will only select people who think that they really have a point and the benefits of the community, such as helping with community ceremonies. These were the factors that influence the decisions of community leaders.
dc.degree.level ปริญญาโท
dc.degree.discipline การเมืองการปกครอง
dc.degree.name รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantor มหาวิทยาลัยบูรพา


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account