DSpace Repository

แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Show simple item record

dc.contributor.author สุนันทา โอศิริ th
dc.contributor.author สมสุข มัจฉาชีพ th
dc.contributor.author ไพเราะ ไตรติลานันท์ th
dc.contributor.author พรรณราย พิทักเจริญ th
dc.contributor.author นริศรา เลิศสมบุรณ์สุข th
dc.contributor.author ดำรงศักดิ์ ชูศรีทอง th
dc.contributor.author วารุณี พาหะนิชย์ th
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
dc.date.accessioned 2019-03-25T08:53:05Z
dc.date.available 2019-03-25T08:53:05Z
dc.date.issued 2552
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/743
dc.description.abstract การวิจัยเรื่อง แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไหร ในจังหวะฉะเชิงเทรา นี้วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลแพทย์พื้นบ้านและเครือข่ายแพทย์พื้นบ้าน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาและรวบรวมการใช่สมุนไหรในการรักษาโรคของแพทย์พื้นบ้าน และเพื่อศึกษาตรวจสอบชนิดพืชสมุนไพรและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชองคุณภาพ(Qualitative Study) โดยการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) แพทย์พื้นบ้านในการใช้พืชสมุนไพรและการบันทึกชนิดลักษณะสมุนไพรที่ใช้ แหล่งของสมุนไพร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2552 ผลการศึกษาพบว่าเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรามีสองกลุ่มคือ กลุ่มภาคเอกชน เป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจด้านสมุนไพร และกลุ่มหมอพื้นบ้าน เป็นกลุ่มหมอพื้นบ้านในอำเภอต่างๆของจังหวัฉะเชิงเทรา ที่เป็นกลุ่มหมอพื้นบ้านดั้งเดิมและกลุ่มหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่ ผลการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน จำนวนทั้งหมด 154 คน จาก 10 อำเภอ อำภอท่าตะเกียบ 17 คน อำเภอสนามชัยเขต 8 คน อำเภอบางคล้า 9 คน อำเภอแปลงยาว 17 คน อำเภอบ้านโพธิ์14 คน อำเภอเมืองฉะเทริงเทรา 16 คน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 25คน อำเภอพนมสารคาม 30 คน อำเภอคลองเขื่อน 7 คน อำเภอบางปะกง 11 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 103 คน (67%) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์เป็นหมอพื้นบ้านมานาน โรคที่หมอพื้นบ้านให้บริการมากที่สุด คือ โรคเริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง รองลงมาคือ โรคตานซางในเด็ก ส่วนใหญ่ที่มาเป็นหมอพื้นบ้านเพราะอยากช่วยเหลือผู้ป่วย และมีความประทับใจเมื่อทราบว่าการรักษาได้ผล ผู้ป่วยหายดีขึ้น การสำรวจสมุนไพร ร่วมกับหมอพื้นบ้านในป่าชุมชน 3 แห่งคือ ป่าชุมชนหนองประโยชน์ ป่าชุมชนร่มโพธิ์ทองและ ป่าชุมชนธรรมรัตน์ในอำเภอท่าตะเกียบ มีสมุนไพรจำนวนมากและมีหลายรายการที่ซ้ำกัน ส่วนที่ได้นำมาศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 110 รายการ ได้นำมาเปรียบเทียบกับชื่อทั่วไปและชื่อวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพรจากคำบอกเล่าของหมอพื้นบ้านกับเอกสารอ้างอิง พบว่ามีสมุนไพรจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้ กระบวนการวิจัยนี้เป็นการจัดการองค์ความรู้และทำให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย th_TH
dc.description.sponsorship งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณเงินแผ่นดิน สวยเริ่ดเชิดโสด ภายใต้แผนงานวิจัย สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออก พ.ศ. 2552 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject การรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัย th_TH
dc.subject พืชสมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย th_TH
dc.subject พืชสมุนไพร - - ไทย - - ฉะเชิงเทรา th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ th_TH
dc.title แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทรา th_TH
dc.title.alternative Folk medicine and herbal used in Chachoengsao province th_TH
dc.type Research th_TH
dc.year 2552


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account