DSpace Repository

กระบวนการเสนอแต่งตั้งและการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

Show simple item record

dc.contributor.author กฤษณะ สโมสร
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง th
dc.date.accessioned 2023-01-17T08:31:36Z
dc.date.available 2023-01-17T08:31:36Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5088
dc.description สำนักงานการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในคณะดนตรีและการแสดง มีภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การเสนออนุมัติหลักสูตร การวางแผนการรับเข้านิสิตใหม่ การเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ การจัดตารางสอน ดูแลอุปกรณ์ ห้องเรียน การให้บริการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนิสิต สำนักงานการศึกษามี ภาระหน้าที่ตั้งแต่เริ่มเสนอหลักสูตรจนกระทั่งนิสิตสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบวนการดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่วิชาการคณะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลการศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการการปฏิบัติงานด้านวิชาการ สำนักงานงานการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานการศึกษา คณะ ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของผู้เขียน สู่ผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่วิชการการคณะคณะ และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์และเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ สำนักงานการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง มากยิ่งขึ้น th
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะดนตรีและการแสดง th_TH
dc.subject ค่าตอบแทน th_TH
dc.subject ค่าจ้าง th_TH
dc.title กระบวนการเสนอแต่งตั้งและการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.type Book th_TH
dc.author.email kritsanas@buu.ac.th th_TH
dc.year 2563 th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account