DSpace Repository

วิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

Show simple item record

dc.contributor.author จิรศักดิ์ แช่มชื่น
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล th
dc.date.accessioned 2023-01-16T02:54:35Z
dc.date.available 2023-01-16T02:54:35Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5080
dc.description เอกสารฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานวิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขที่พบจากการปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการนําเสนอรายละเอียดในเอกสาร เป็นการตกผลึกความรู้และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้จัดทํา ที่มุ่งหวังสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา th
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. th_TH
dc.subject บริการลูกค้า th_TH
dc.subject ความสัมพันธ์กับลูกค้า th_TH
dc.title วิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.type Book th_TH
dc.author.email jirasak@buu.ac.th th_TH
dc.year 2563 th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account