DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "จิระสันต์ มีรัตน์"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "จิระสันต์ มีรัตน์"

Sort by: Order: Results:

  • สุนันทา โอศิริ; รติกร ประเสริฐไทยเจริญ; ศักดิ์นเรศ กลิ่นกุหลาบทอง; สุพัทรา ชลพนารักษ์; จิระสันต์ มีรัตน์; ณัฐวุฒิ โอศิริ (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550)
    การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความชุกของสิ่งปนเปื้อนชนิดต่าง ๆ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนที่พบบ่อยในวงจรอาหารทะเลภาคตะวันออก แนวทางการลดการปนเปื้อน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ...
  • สุนันทา โอศิริ; รติกร ประเสริฐไทยเจริญ; สุภัทรา ชลพนารักษ์; จิระสันต์ มีรัตน์; ประมุข โอศิริ (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
    ภาคตะวันออก 4 จังหวัด คือจังหวัดตราด จังหวัดจันทรบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลแหล่งใหญ่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) นี้เป็นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการจัดก ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account