DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "basic medical care"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "basic medical care"

Sort by: Order: Results:

  • สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ. (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
    งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปที่ผ่านการอบรมหลัดสูตรเฉพาะทาง ระยะสั้น 4 เดือน ทำการศึกษาในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account