DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "Family Caregive"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Subject "Family Caregive"

Sort by: Order: Results:

  • วรรณรัตน์ ลาวัง; รัชนี สรรเสริญ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549)
    การวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในเขตภาคตะวันออก และให้บริการเผยแพร่ฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งกระบวนการวิจัยมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account