DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "Bonnie Callen"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "Bonnie Callen"

Sort by: Order: Results:

  • กาญจนา พิบูลย์; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; Bonnie Callen; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; คนึงนิจ อุสิมาศ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552)
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ (Correlation Study Designs) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน 524 คน สามารถสื่อสารแล ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account