DSpace Repository

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Subject "กองทัพ -- ไทย"

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Subject "กองทัพ -- ไทย"

Sort by: Order: Results:

  • วันวิชิต บุญโปร่ง; ธีรพงษ์ บัวหล้า (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564)
    บทความวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของ กองทัพไทย และพัฒนาการบทบาททางการเมืองของกองทัพไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2563 ด้วยวิธีการ สัมภาษณ์อดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้ทรงคุ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account