DSpace Repository

ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย

Show simple item record

dc.contributor.author สนิทเดช จินตนา
dc.contributor.author ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
dc.date.accessioned 2022-08-08T06:39:58Z
dc.date.available 2022-08-08T06:39:58Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.issn 1906-506X
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4639
dc.description.abstract บทความวิจัยเรื่องปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับวิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและข้อจำกัดทางด้านปัจจัยภายในที่มีผลต่อการทำงาน กระบวนการทำงาน และความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย และเพื่อเสนอรูปแบบในการพัฒนาปัจจัยภายในที่มีผลต่อการทำงาน กระบวนการทำงาน และความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) จำนวน 20 ท่าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-Structure Interviews) ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. ปัญหาและข้อจำกัดของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย นั้นแบ่งออกได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (Context) คือ นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้นขาดความต่อเนื่อง การนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติยังคงมีปัญหา รวมถึงค่าครองชีพและหนี้สินภาคครัวเรือนนั้นสูงขึ้น 2) ปัจจัยภายใน (Input) พบว่า ผู้บริหารยังขาดความเป็นผู้ประกอบ ไม่มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีความสามารถในการเขียนโครงการ และแผนธุรกิจ 3) กระบวนการทำงานของวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถในการหาตลาด ไม่รู้วิธีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ไม่มีการวางแผนในการทำงาน ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้าได้ ไม่รู้จักการนำเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาใช้กับสินค้า และไม่มีการทำบัญชี และ4) ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการดำเนินการไม่เพียงพอ หลาย ๆ แห่งไม่มีกำไร การผลิตสินค้ายังไม่มีมาตรฐานในระดับสากล และการการบริหารจัดการวัตถุดิบยังไม่มีประสิทธิภาพ และ 2. แนวทางในการสร้าง ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนนั้นหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการควรมีการสร้างแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระยะยาว 10 – 20 ปี มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีนโยบายในการส่งเสริมการหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะตลาดระดับประเทศ และการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject วิสาหกิจชุมชน th_TH
dc.subject วิสาหกิจชุมชน -- การจัดการ th_TH
dc.title ปัญหา ข้อจำกัด และแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย th_TH
dc.title.alternative A problem, limitations and approaches for strengthening of community - based enterprises in Thailand th_TH
dc.type Article th_TH
dc.issue 3 th_TH
dc.volume 12 th_TH
dc.year 2563 th_TH
dc.description.abstractalternative This research has the objectives to study A problem and limitations of community - based Enterprises in Thailand. and To study to study A Approaches for Strengthening of community - based Enterprises in Thailand. Qualitative research was conducted and data were collected from 12 key informants. The research instruments were an interview and recording of data; analysis was by content analysis. The result showed that: 1. Problems and limitations of community enterprises in Thailand That can be divided into 4 issues : 1) the external environment was a policy of community enterprise development that lacks continuity, Implementing policies into practice still has problems, and the cost of living and household debt that was high. 2) Internal factors found that Management still lacks entrepreneurship, Not enough personnel, Lack of knowledge, and No ability to make a business plan. 3) Process factors found that a community enterprises in Thailand do not have marketing knowledge and 4) Self-reliance potential of community enterprises found that a community enterprises in Thailand Not have a profit from operation and 2. Guidelines for building capacity for self-reliance of community enterprises That the government sector must focus on creating a strategic plan for the development of community enterprise in the long term, Focus on leadership development and create a policy to promote the market to distribute products, especially the national market And export to overseas. th_TH
dc.journal วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law th_TH
dc.page 179-194. th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account