DSpace Repository

การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

Show simple item record

dc.contributor.author อนุรัตน์ อนันทนาธร
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ th
dc.date.accessioned 2022-06-16T08:02:55Z
dc.date.available 2022-06-16T08:02:55Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4446
dc.description งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563 th_TH
dc.description.abstract งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลไกการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และผลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความยั่งยืน วิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงผสม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์จากแบบสอบถามที่เก็บจากประชากรที่เป็นคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ของจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวน 117 คน ผลการศึกษาพบว่านโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเป็นนโยบายที่ต้องการปฎิรูปการบริหารราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และบูรณการการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การวางแผน การบริหารโครงการ และติดตามผลโครงการ (One Plan One Target) ขับเคลื่อนนโยบายดาเนินการในรูปคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการระดับนโยบาย (กนจ.) คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด (กกบจ.) และคณะกรรมการระดับจังหวัด (กบจ.) มีการปฎิรูปกฏหมายการจัดทำแผนและงบประมาณ เพื่อให้อำนาจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดทำแผนพัฒนาด้วยตนเองเสนอและโครงการของบประมาณตรงต่อรัฐบาลโดยไม่ต้องผ่านกระทรวงการบริหารในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบริหารในรูปคณะกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการในลักษณะ CEO และมีคณะกรรมการมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ส่วนราชการภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจของหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการ และการให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ถูกต้อง รองลงมาได้แก่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ ของผู้ปฎิบัติในการทำงานแบบบูรณาการ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ รางวัลหรือสิ่งตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ สำหรับผลของการนำนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปปฏิบัติ พบว่าโดยรวมนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ปัจจัย โดยสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านประสิทธิผล (การบรรลุเป้าหมายเชิงปฏิบัติ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 รองลงมาคือ ด้านความยั่งยืนและการขยายต่อ (การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 และด้านประสิทธิภาพ (ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ตามลำดับ th_TH
dc.description.sponsorship คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject การบริหารจัดการ th_TH
dc.subject จังหวัด - - การบริหาร th_TH
dc.title การวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ th_TH
dc.title.alternative The Analysis for Provincial and Provincial Custer’s Integrated Administration Policy en
dc.type Research th_TH
dc.author.email anurat@buu.ac.th th_TH
dc.year 2563 th_TH
dc.description.abstractalternative This research aimed to analyze provincial and provincial cluster integrated administration policy , policy implementation driving mechanical , factors affecting policy implementation and results of the policy implementation in cases areas of efficiency, effectiveness, and sustainable . Methodology applied in the research was mixed method. Collected data by questionnaires from the members of provincial integrated admiration policy in 3 EEC provinces ( Chonburi , Rayong and Cha choeng Sao)total 117 sampling and deep interview from provincial administrators and expert academics in public administration and public policy. The research results showed that provincial and provincial cluster integrated administration policy need reform public administration system of provincial to be more efficient, management provincial by strategic model and integration of work among provincial agencies in from of one plan one Target . The policy had been driven by administrative were in 3 committees which are central policy committee , provincial cluster committee , and provincial committee. Development the law for example government planning and budgeting law to enabled provincial and provincial cluster to make their own development plan and submit their project and budget requests direct to the central government. As for the administration of provincial and provincial cluster level committees, the governors were appointed to be committee chairman as an CEO and committee members comprised representations from all stakeholders including provincial officers, state enterprises, and private sectors. In term of factors affecting policy implementation, the research found that the first two factors with the highest average score were knowledge and understanding of the head of provincial agencies on integrated programs and the signification of working at standard level. Second wear knowledge and abilities skills, and expertise of officers ,suitability’s, of work quantity, and responsibility. As for the results of provincial and provincial cluster interrelated policy implementation, the research found that overall results were at the high level with and average score of 2.92. when considerers on each aspect, all three factors were at high to low fallows ; effectiveness aspects ( to meet practical targets) with and average score 3.01, sustainable and extendable ( to meet strategic target) with an average score of 2.96 , and efficiency aspect (Cooperation among agencies) average score of 2.96. en
dc.keyword สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account