DSpace Repository

การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี

Show simple item record

dc.contributor.author อภิสรา ม่วงใหม
dc.contributor.author ธีระ กุลสวัสดิ์
dc.contributor.author อนุรัตน์ อนันทนาธร
dc.contributor.author สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
dc.contributor.author จีระ ประทีป
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned 2021-06-16T09:28:28Z
dc.date.available 2021-06-16T09:28:28Z
dc.date.issued 2563
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4180
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,063 ราย ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 291 ราย ผลการศึกษา พบว่าการชำระค่าเช่าของผู้เช่าส่วนใหญ่ตรงเวลา มีเพียงส่วนน้อยที่ชำระ ค่าเช่าล่าช้า ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี พบว่า ลักษณะการครอบครองที่ราชพัสดุ อัตราค่าเช่าในปัจจุบัน และวิธีการชำระค่าเช่าในปัจจุบันมีผลต่อการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ส่วนปัจจัยทางอาชีพ รายได้ในครอบครัว รายจ่าย ในครอบครัว ความพอเพียงของรายได้ เงินออม กฎ ระเบียบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดเก็บค่าเช่า และมาตรการติดตามทวงถามค่าเช่าที่ดินราชพัสดุค้างชำระ ไม่มีผลต่อการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ปัญหาและข้อเสนอแนะในการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุพบว่า การเพิ่มช่องทางการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ในปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสวงหาความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น ดังเช่นการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบ e-Payment หรือ Electronic Payment System เช่น การชำระผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส การชำระค่าเช่าทางไปรษณีย์ หรือจัดให้มีการจัดเก็บค่าเช่านอกสถานที่ตามอำเภอที่ห่างไกล ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า สามารถช่วยลดปัญหาการค้างชำระค่าเช่าได้ รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือนผู้เช่า เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เช่าให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิประโยชน์ หน้าที่ของผู้เช่าต่อผู้ให้เช่าในการชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด ตลอดจนการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject ค่าเช่า th_TH
dc.subject ที่ราชพัสดุ -- การเช่า th_TH
dc.subject ที่ราชพัสดุ -- ไทย -- ชลบุรี th_TH
dc.subject สาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ th_TH
dc.title การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี th_TH
dc.title.alternative Rental payment of state property for livingin Chonburi Province en
dc.type Article th_TH
dc.issue 1 th_TH
dc.volume 12 th_TH
dc.year 2563 th_TH
dc.description.abstractalternative The Objective of this research aim to first, to study the Rental payment of state property for living in Chonburi province. Second to analyze the factors influencing to the rental payment of state property for living in Chonburi province. And lastly to study problems and suggestions to approve Rental payment of state property management for living in Chonburi province. This research used quantitative method and correct data from the 1,063 who rental the government’s property for living in Chonburi province. The sample consisted of 291people. This study has found that most lessees make a rental payment on time. Only a few lessees have late payments. There are a number of factors which relates to the possession the state property and make payments for living reasons at Chonburi. The current rental rate and the methods of payment have a lot of influences for residents in making payment. The occupational factors, income and expense within a family, sufficient earnings, savings, regulations and governmental officers, and any measures for claiming debt payments for a state property have no effect on making payments for living in state properties at Chonburi. Problems and suggestions for rental payments in state properties include the increase of additional channels for payments As the current way of human beings life is changing along with the constant of technological progress. The development of e-payment or electronic payment system is necessary, such as banking system, counter service and postal service or special service in remote area. These are ways to decrease debt payments for all lessees. The governmental officers should visit the lessees for mutual understanding in terms of the lessees’ benefits and duties to pay rental fees or any fares or other amount of money that might be need in order to renew the lease contract of state properties as specified in the lease terms and conditions. en
dc.journal วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย th_TH
dc.page 173-190. th_TH


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account