DSpace Repository

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

Show simple item record

dc.contributor.author จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
dc.date.accessioned 2021-04-05T09:11:51Z
dc.date.available 2021-04-05T09:11:51Z
dc.date.issued 2560
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4017
dc.description โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 th_TH
dc.description.abstract การวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในด้านหลักสูตร อาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ การสอบใบประกอบวิชาชีพ และประเมินผลการปฎิบัติงานของบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ผู้ร่วมงานของบัณฑิตและผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยายผลการวิจัยปรากฏว่า บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีความเห็นว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตในภาพรวมมีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นครู และควรจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสานสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าด้านความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่า การปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บัณฑิตมีความเป็นผู้รักษาระเบียบวินัยและธรรมเนียมของหน่วยงาน มีความขยันหมั่นเพียรและอุทิศเวลาให้กับงาน ยอมรับความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนดความคิดเห็นของผู้ร่วมงานของบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่า การปฏิบัติงานของบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการรายงานทั้งด้วยวาจาและการเขียนบันทึก มีความพยายามปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ มีความขยันหมั่นเพียรและอุทิศเวลาให้กับงานส่วนความคิดเห็นของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเห็นว่าบัณฑิตแพทย์แผนไทยให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาท พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกที่ดี มีทักษะเพียงพอต่อการให้บริการ" th_TH
dc.description.sponsorship สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject การประเมินคุณภาพการศึกษา th_TH
dc.subject การบริหารคุณภาพโดยรวมทางการศึกษา -- การประเมิน th_TH
dc.subject มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ -- หลักสูตร th_TH
dc.subject มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ -- นักศึกษาบัณฑิต -- การจ้างงาน th_TH
dc.title การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.title.alternative Evaluation of educational program management and work performance of graduates in Applied Thai Traditional Medicine Program of Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine, Burapha University en
dc.type Research th_TH
dc.author.email chulalak@buu.ac.th th_TH
dc.year 2560 th_TH
dc.description.abstractalternative Evaluation of Educational Program Management and Work Performance of Graduates in Applied Thai Traditional Medicine Program of Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine, Burapha University. The purposes of this study Survey of graduate students opinions on quality of education in Applied Thai traditional medicine the curriculum of teaching and learning. Measurement and evaluation of learning support and Evaluation of Work Performance opinion the supervisor or employer, associate, patient. The sample was student who graduated, supervisor or employer, associate and Patient of Thai Traditional Medicine. The research instruments of questionnaires. Statistics used on the study was analyzing information by using mean and S.D., presenting by using tables and lectures. Results indicated that the student who graduated in Applied Thai Traditional Medicine Program. Overall, the quality of education was at a high level. The teacher has moral and conscience. And should organize academic activities and activities for the alumni. Opinions of supervisors or employers on the performance of graduates, the overall performance of the graduates was at the most level. Graduates are discipline and traditions of the institution. Be diligent and devoted to the job. Accept the ability of all colleagues. Ability to work in accordance with the standards. Opinions of associate on the performance of graduates, the overall performance of the graduates was at the most level. Graduates have the ability to use language appropriately in both verbal and written reports. Try to perform tasks assigned to success. Diligent and devoted to the job. Opinions of patient on the performance of graduates, the overall performance of the graduates was at the most level. Thai traditional medicine graduates serve politely. Beaming Have etiquette Speak with words and polite tone. Provided with willingness. Dress appropriately, Good personality, sufficient skills for service. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account