DSpace Repository

ระบบพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองบนพื้นฐานปัจจัยเด่นของข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศ

Show simple item record

dc.contributor.author ไพฑูรย์ ศรีนิล
dc.contributor.author สุมิตร คุณเจตน์
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
dc.date.accessioned 2020-09-09T03:13:03Z
dc.date.available 2020-09-09T03:13:03Z
dc.date.issued 2561
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3956
dc.description.abstract ทุเรียน เป็นไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และปริมาณการส่งออกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามปัจจุบันความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี อาทิเช่น การเกิดภาวะภัยแล้ง พายุฤดูร้อน รวมถึงฝนตกไม่ตรงฤดูกาล ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการผลิตทุเรียน ดังนั้นหากเราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสภาพอากาศที่ ส่งผลกระทบต่อการผลิตทุเรียน เราก็จะสามารถนาข้อมูลความสัมพันธ์ดังกล่าวมาสร้างเป็นระบบพยากรณ์ผลผลิตทุเรียนล่วงหน้าได้ ในโครงการวิจัยนี้ได้นาเสนอการประยุกต์ใช้ระบบการเรียนรู้ ของเครื่องเพื่อสร้างระบบพยากรณ์ผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองในจังหวัดจันทบุรี กระบวนการดำเนินงานเริ่มจากการเก็บข้อมูลการออกดอกติดผลจากแปลงทดลองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นำข้อมูลที่ได้มาใช้สร้างชุดข้อมูลสอนระบบให้กับตัวเรียนรู้ จากนั้นนำตัวเรียนรู้ที่ผ่านการสอนแล้วมาสร้างเป็นระบบพยากรณ์ผลผลิตทุเรียน ผลการทดลองพบว่าระบบพยากรณ์ดังกล่าวสามารถทำนายผลผลิตโดย มีความแม่นยำร้อยละ 76.88±2.22 และมีความเป็นไปได้ว่ามันจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการ วางแผนการตลาดและการส่งออกทุเรียนที่ยั่งยืนต่อไป th_TH
dc.description.sponsorship สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากงบประมำณเงินรำยได้ จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล (งบประมำณแผ่นดิน) ปีงบประมำณ 2561 th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี th_TH
dc.subject ทุเรียน th_TH
dc.subject ทุเรียน - - พันธุ์ th_TH
dc.subject ทุเรียน - - การปลูก th_TH
dc.subject สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา th_TH
dc.title ระบบพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองบนพื้นฐานปัจจัยเด่นของข้อมูลทางสภาพภูมิอากาศ th_TH
dc.title.alternative Forecasting System for Durian Yield cv. Monthong based on Influence factors of Climatic Data en
dc.type Research th_TH
dc.author.email phaitoon@buu.ac.th th_TH
dc.author.email skunjet@yahoo.com th_TH
dc.year 2561 th_TH
dc.description.abstractalternative Durian is a very important fruit for economy of Thailand with the volume of exports continuously expanding until now. However, the current climate is changing more severe every year such as the occurrence of drought, summer storms, It doesn't rain during the season, etc. These factors have affected durian yield. Therefore, if we understand the relationship between the weather and the impact on durian yield, we will be able to use these information to create a forecasting system to predict the durian yield in advance. This project presents the use of machine learning system to create a forecasting system for Durian yield cv. MonThong in Chanthaburi province. The operation process started with collecting flowering and fruiting data from experimental fields in Chanthaburi province. Then use these information as a training set to train the classifiers. Finally, the leant classifier was used as durian yield predictor. The experimental result shows that our proposed forecasting system highly accurate with the accuracy of 76.88 ± 2.22 percent. And it is possible that it can be used as a tool for planning, marketing and exporting sustainable durian cv. MonTong in Chanthaburi province. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account