DSpace Repository

การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางอลูมินาเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการขีดข่วนของอัญมณีเนื้ออ่อนด้วยเทคนิค Plasma-enhanced atomic layer deposition (PE-ALD) โครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี (ปีที่ 2)

Show simple item record

dc.contributor.author สายสมร นิยมสรวญ
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.date.accessioned 2020-04-02T03:28:32Z
dc.date.available 2020-04-02T03:28:32Z
dc.date.issued 2562
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3834
dc.description.abstract อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทำรายได้ให้กับประเทศในฐานะสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสำคัญอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย ปัจจุบันพลอย เนื้ออ่อนเป็นพลอยที่ตลาดให้ความนิยมเป็นเพิ่มมากขึ้น จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลอยเนื้ออ่อนหากสามารถเพิ่มความต้านทานการขูดขีได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์ฟิล์มบางอลูมินาบนพลอยเนื้ออ่อนด้วยการตกสะสมในระดับอะตอมที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยพลาสมาไอน้ำ (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition : PE-ALD) โดยปฏิกิริยาระหว่าง Trimethylaluminum (TMA ) กับอนุมูล O* จากพลาสมาไอน้ำ และมีการควบคุมกำลังไฟ 145-150 วัตต์ ความดันในห้องเคลือบเริ่มต้นที่ 4× 10-2 ทอร์ โดยมีศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงจำนวนการเคลือบ 400 - 800 รอบ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการเคลือบ 80 -300 องศาเซลเซียสพลอยเนื้ออ่อนที่ผ่านการเคลือบแล้วยังคงคุณลักษณะพื้นฐานของค่าดัชนีหักเหของแสง และค่าความถ่วงจำเพาะของค่าพื้นฐานของพลอยนั้น และคุณสมบัติทางแสงด้วยเทคนิค UV-VIS NIR spectroscopy ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงสีของอัญมณีที่ผ่านการเคลือบฟิล์มบาง การเคลือบฟิล์มบางบนโรสควอทซ์พบว่ามีความหนาเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิการเคลือบที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การเคลือบฟิล์มบางพลอยเพอริโดทำให้ความหนาลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเคลือบพลอยเนื้ออ่อนที่ผ่านการเคลือบแล้วมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น โดยพบว่าพลอยเพอริโดซึ่งก่อนเคลือบมีค่าความแข็งที่ต่ำกว่าพลอยโรสควอทซ์ เมื่อเคลือบฟิล์มบางแล้วทำให้มีค่าความแข็งใกล้เคียงกับพลอยโรสควอทซ์ที่ไม่ผ่านการเคลือบ อย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นน้อยลง ดังนั้นการเคลือบฟิล์มบางด้วยการใช้ไอน้ำ ควรทำที่อุณหภูมิการเคลือบ 80 oC จะทาให้ได้ฟิล์มบางที่เพิ่มความแข็งของพลอยควอทซ์และเพอริโดได้มากที่สุด th_TH
dc.description.sponsorship งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject อุตสาหกรรมอัญมณี th_TH
dc.subject เครื่องประดับ th_TH
dc.subject อัญมณี -- การเจียระไน th_TH
dc.subject อัญมณี th_TH
dc.subject สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย th_TH
dc.title การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางอลูมินาเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการขีดข่วนของอัญมณีเนื้ออ่อนด้วยเทคนิค Plasma-enhanced atomic layer deposition (PE-ALD) โครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี (ปีที่ 2) th_TH
dc.title.alternative Research and development of alumina protective thin film coating on semi-precious stones by Plasma-enhanced atomic layer deposition (PE-ALD) en
dc.type Research th_TH
dc.author.email saisamor@buu.ac.th th_TH
dc.year 2562 th_TH
dc.description.abstractalternative Gems and jewelry is one of the top 10 export products that makes a great income to our country. The semi-precious gemstones are becoming very popular in the market. However, they have a drawback on scratch resistance. This project focused on coating the semi-precious gemstones with alumina thin film with plasma-enhanced atomic layer (PEALD) deposition technique to provide a high translucence thin film that could enhance their hardness and scratch resistance. PE-ALD of the alumina thin film was created from the Trimethylaluminum (TMA) and plasma of water vapor as reactants. The process power and starting pressure in the chamber were controlled at 145-150 watt. and 4× 10-2 Torr. Effects of coating cycles and coating temperatures were among 400 - 800 cycles and 80 - 300 degree Celsius. The coated semi-precious gemstones still maintained their general properties as of their own types according to the specific gravity and refractive index. Moreover, their color was also not changed as observed by naked eyes, along with a confirmation from the absorption spectra from UV-VIS NIR spectroscopy. Thickness of the firm coated on rose quartz was increased with coating temperature. In contrast, the film thickness on peridot was decreased. The coated gemstones gained higher hardness detected with Vickers microhardness tester. The coated peridot was as hard as the uncoated rose quartz. Therefore, in coating alumina thin film with water plasma, coating temperature at 80 degree Celsius could enhance hardness of quartz and peridot, eventually. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account