DSpace Repository

กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)

Show simple item record

dc.contributor.author สุชนนี เมธิโยธิน
dc.contributor.author รภัสศา สิทธิราช
dc.contributor.author สมโภชน์ วัลยะเสวี
dc.contributor.author นนท์ สหายา
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.available 2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.issued 2556
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2684
dc.description.abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจประกันชีวิต ใน สปป. ลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่เคยทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Content analysis ผลการวิจัย พบว่า 1) ในการติดต่อบุคลากรหรือหน่วยงานเมื่อต้องการขายประกันชีวิตใน สปป. ลาว พบว่า สมัครเป็นตัวแทนติดต่อบริษัทประกันใน สปป. ลาว ถ้าขายประกันให้บุคคลทั่วไปติดต่อผู้ซื้อโดยตรง ขายประกันกลุ่มติดต่อเจ้าของบริษัทหรือผู้ที่ดูแลสวัสดิการ 2) วิธีการขายประกันชีวิตให้คน สปป. ลาว เริ่มจากการขายให้คนรู้จักในจังหวัดหนองคาย หรืออุดรธานี เพื่อบุคคลดังกล่าวแนะนำและบอกต่อ 3) ช่องทางจำหน่ายประกันชีวิตที่ให้ผู้บริโภคให้การยอมรับ คือ ตัวแทน ด้วยอุปนิสัยของคน สปป. ลาว ชอบการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความเชื่อใจให้ความเป็นกันเอง ช่องทางตัวแทนจึงตอบสนองความต้องการได้มากกส่าช่องทางอื่น 4) อุปสรรคและโอกาสการทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว อุปสรรค: ความเข้าใจ การรับรู้ การประกันชีวิตของประชาชน รายได้ของประชากร การสนับสนุนจากภาครัฐ โอกาส: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันชีวิตให้ประชรรับรู้ การสนับสนุนจากภาครัฐ การเปิดเขตการค้าเสรี 5) ข้อกฎหมายที่นักลงทุนต่างประเทศควรศึกษา เมื่อทำธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว คือ ข้อกฎหมายการประกันชีวิตอยู่ในบทกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554 และบทกฎหมายว่าด้วยการลงทุน 6) การดำเนินการลงทุนธุรกิจประกันชีวิตใน สปป. ลาว ให้ติดต่อกระทรวงแผนการและการลงทุน กระทรวงการเงินและกระทรวงการค้า 7) อัตราส่วนการร่วมทุนธุรกิจประกันชีวิตของ สปป. ลาว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างประเทศเพราะจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ร่วมลงทุนทั้ง 2 ฝ่าย th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.subject การตลาด th_TH
dc.subject ช่องทางการตลาด th_TH
dc.subject ธุรกิจประกันชีวิต th_TH
dc.subject ประกันชีวิต - - ลาว th_TH
dc.subject สาขาเศรษฐศาสตร์ th_TH
dc.title กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) th_TH
dc.title.alternative Strategic opportunities and distribution channels of life insurance Vientiane capital LAOS PDR en
dc.type บทความวารสาร th_TH
dc.issue 1
dc.volume 8
dc.year 2556
dc.description.abstractalternative The present study was a qualitative study which aimed to examine matters of law for life insurance business and distribution channels of life insurance business in Laos People’s Democratic Republic. The data was from two groups of participants. i.e. participants who had done life insurance business and those who took parts in the life insurance business in Lao People’s Democratic Republic. Data was collected through interviews. Then content analysis was utilized to analyze the data. The findings revealed that: 1) In order to be an insurance agent in Lao’s People’s Democratic Republic, one must apply with insurance companies in Laos PDR. To offer the insurance to people, an insurance agent could contact with buyers directly; meanwhile, he had to contact with company’s owners or offcers who were in charge of welfare. 2) Before selling the life insurance to Laotians, it should be sold to Thai people in Nong Khai Province or Udonthani Province. These Thai people will introduce the product by word of month. 3) The appropriate and most accepted distribution channel of life insurance business was the agent. Since Laotians were generous, sincere, friendly, agent channel matched with this need. 4) Opportunities and obstacles in doing life insurance business in Laos People’s Democratic Republic were found. Findings on opportunities were building pereception on life insurance through propaganda, support from government, and the ASEAN Economic Community (AEC). Furthermore, the obstacles were perception and value of life insurance, people’ income, lack of advertising and lack of support from government. 5) Limitations that foreign investors of life insurance business should consider was matters of law of life insurance included in the insurance law (revised edition 2011) and the investment law. 6) Process of running life insurance business in Laos People’s Democratic Republic included 1) ask for permission on investment from Ministry of Planning and investment, 2) request license of insurance business investment at Ministry of Finance, 3) request the business registration at Ministry of Commerce, and 4) register to pay revenue at Ministry of Finance. 7) The matters of law on proportion of co-investment in life insurance business of Laos PRD had no effect on decision of foreign investors since the proportion depended on agreement between joint investors. en
dc.journal วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
dc.page 93-104.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account