DSpace Repository

การป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงินด้วยอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตร

Show simple item record

dc.contributor.author พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
dc.contributor.author เมธินี จามกระโทก
dc.contributor.author พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:09:58Z
dc.date.available 2019-03-25T09:09:58Z
dc.date.issued 2559
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1929
dc.description.abstract เงินเป็นโลหะมีค่าสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ เครื่องประดับเงินเมื่อสัมผัสอากาศจะเกิดการหมองเนื่องจากเงินทำปฏิกิริยากับอนุภาคซัลเฟอร์ ดังนั้นกรรมวิธีปรับปรุงผิวและการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการหมองของเงินจึงถูกพัฒนาขึ้นหลากหลายวิธี อย่างไรก็ตามแต่ละวิธีมีข้อจำกัดและข้อเสียแตกต่างกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรและแผ่นทองคำระดับไมโครเมตรสำหรับการเคลือบผิวเพื่อป้องกันการหมองของโลหะเงิน ในงานวิจัยนี้ อนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรและแผ่นทองคำระดับไมโครเมตรถูกสังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขนาดอนุภาคของทองที่สังเคราะห์ได้ กระบวนการเคลือบอนุภาคทองหลายชั้นทำได้โดยเทคนิคการเคลือบแบบจุ่มอย่างง่ายในสารละลายทองคำที่ละลายในเอทิลีนไกคอล การศึกษาความสามารถในการต้านทานการหมองของเงินที่ผ่านการเคลือบทดสอบภายใต้สภาวะสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ การตรวจวัดค่าสีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสีภายหลังการเคลือบด้วยทองและการทดสอบกันหมองใช้ระบบมาตรฐาน CIELAB ด้วยเครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ ผลการวิจัยพบว่าการเคลือบผิวเงินด้วยอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรและแผ่นทองคำระดับไมโครเมตรมีประสิทธิภาพ เมื่อเคลือบแล้วมองไม่เห็นการเปลี่ยนสีด้วยตาเปล่า และสามารถต้านทานการหมองของเงินได้ เทคนิคที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินเท่านั้น แต่อาจสามารถประยุกต์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะอื่นได้อีกด้วย th_TH
dc.description.sponsorship โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ th_TH
dc.subject เครื่องประดับ th_TH
dc.subject เงิน th_TH
dc.title การป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงินด้วยอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตร th_TH
dc.title.alternative Tarnish protection of silver jewelry by gold nanoparticles en
dc.type Research
dc.author.email pimthong@buu.ac.th
dc.year 2559
dc.description.abstractalternative Silver is a promising precious metal for jewelry industry. The silver jewelry findings exposed to air will tarnish because it comes into contact with sulfur particles in atmospheres. Therefore, surface treatments and coating methods were developed to protect tarnishing of silver. However, the methods still have several limitations and disadvantages. The objective of this research was to develop gold nanoparticles and gold microplates for surface coating and tarnish resistance of silver. In this study, the gold nanoparticles and gold microplates were synthesized by chemical reduction methods and influence of the synthesis parameters on the particle sizes was examined in detail. Multilayer coating of gold particles were performed by a simple dip coating method to produce the gold film using a gold coating solution, which disperses gold particles in ethylene glycol solution. An investigation on the anti-tarnish properties of the coated silvers was performed under sodium sulphide solution. To specify the color change after multilayer coatings of gold particles and tarnishing test, the color measurement were determined according to the Commission Internationale d’ Eclairage (CIELAB) standard by UV-visible spectrometer. Finally, it was found that the silver coatings with gold nanoparticles and microplates are efficient, invisible and against tarnishing. The developed techniques in this research not only utilized for silver jewelry industry but also may apply for other metal industrial developments en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account