DSpace Repository

การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดจาก Streptomyces CH54-4 และ SS15-1 ที่แยกจากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลน

Show simple item record

dc.contributor.author จันทรวรรณ แสงแข th
dc.contributor.author รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ th
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:07:14Z
dc.date.available 2019-03-25T09:07:14Z
dc.date.issued 2555
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1580
dc.description.abstract จุลินทรีย์แกรมบวกเช่น แอคติโนมัยซีท เป็นแหล่งผลิตสาร secondary metabolites ซึ่งออกฤทธิ์ชีวภาพโดยเฉพาะสารต้านเซลล์มะเร็ง และแอคติโนมัยซีทในป่าชายเลนโดยเฉพาะ Streptomycetes sp. มีความหลากหลายของชนิด มีแนวโน้มสร้างสารเมตาโบไลท์อันดับสองชนิดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูก (KB cells) ในระดับหลอดทดลอง และศึกษากลไกการตายระดับโมเลกุลแบบ apoptosis ของสารสกัดจาก StreptomycetesCH54-4 และ SS15-1 ที่แยกจากดินบริเวณป่าชายเลน วิธีการทดลอง นำดินบริเวณป่าชายเลนมาคัดเลือกเชื้อใน suborder Streptomycetes CH54-4 และ SS15-1 สกัดสารจากเซลล์และอาหารเลี้ยงเชื้อด้วย methanol และ ethyl acetate ได้สารสกัด CH54-4 และ SS15-1 นำมาบ่มกับเซลล์นาน 48 ชั่วโมง ศึกษาการเจริญของเซลล์ด้วย MTT assay นับจำนวนนิวเคลียสที่มีอะโพโทซิสโดยการย้อมสี DAPI วิเคราะห์ผลด้วย fluorescent microscopy ศึกษาการแตกตัวของ DNA โดย agarose gel electrophoresis ศึกษาวัฎจักรเซลล์โดยการย้อยสี PI วิเคราะห์ผลด้วย flow cytometryจากนั้นวัด caspase-3 activity ผลการทดลอง สารสกัดStreptomycetesthermocarboxydus (CH54-4) และ Streptomyces ghanaensis (SS15-1) มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยมีค่า IC50=14.29±1.34 และ 0.4± 0.08 µg/ml ตามลำดับ โดยเซลล์ที่ตายหลุดจากพื้นผิวง่าย มี apoptotic body พบโครมาตินหนาแน่น นิวเคลียสติดสี DAPI เป็นหย่อมๆ มี DNA ฟุ้งกระจายใน agarose gel เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกัดที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการสะสมเซลล์ในระยะ sub-G1 phase เพิ่มขึ้นเป็น 25.65 ± 2.2 และ 15.93 ± 1.01 % ตามลำดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 1.21 ± 0.03% เช่นเดียวกับระดับcaspase-3 activity ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ได้รับสารสกัด และลดลงในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดร่วมกับ capase-3 inhibitor สรุป ประสิทธิภาพของสารเมตาบอไลท์ที่มาจากแบคทีเรีย (Streptomyces) คุณค่าสูงจากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลน มีฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูกตายแบบ apoptosis ผ่านทางเอนไซม์ caspase-3 ผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสารสกัดจากStreptomyces เป็นแหล่งของการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีและกลไกการเกิด apoptosis ภายในเซลล์ th_TH
dc.description.sponsorship สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะสหเวชศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject เซลล์มะเร็ง th_TH
dc.subject สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ th_TH
dc.title การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดจาก Streptomyces CH54-4 และ SS15-1 ที่แยกจากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลน th_TH
dc.title.alternative Apoptosis induction of human cancer cells by streptomyces strain CH54-4 and SS15-1 isolated from mangrove sediments en
dc.type งานวิจัย
dc.year 2555
dc.description.abstractalternative Background The mangrove actinomycetes genus steptomyces has long been recognized as an important source of its secondary metabolites. It may provide novel structural diversity to be discovered and hope to improve anti-cancer properties. Objective To investigate the anti-cancer activities and molecular apoptosis mechanisms of the extraction from Streptomycetes CH4-4 and SS15-1 in Human nasopharyngeal epidermoid carcinoma (KB cells) Methods Streptomycetes CH54-4 and SS15-1 were extracted and treated with KB cells. The viable cell number is based on MTT colorimetric assay. Apoptosis was assessed by nuclear staining with DAPI, agarose gel electrophoresis for DNA fragmentation assay and quantified by flow cytometry analysis of cells stained with propidium iodide. Caspase-3 activity was measured by a colorimetric assay. Results The extract of Streptomycetesthermocarboxydus (CH54-4) and Streptomycesghanaensis (SS15-1) inhibited KB cells with IC50 of 14.29 ±1.34 and 0.4 ± 0.08 µg /ml. The growth inhibition and induction of apoptosis wera appeared as morphological alteration in round shape that easily detached from the surface. Chromatin condensation, apoptotic body formation and DNA fragmentation in dose-dependent manner. The increased accumulation of cells in the sub-GI phase were 25.65 ± 2.2 และ 15.93 ± 1.01 %, respectively when compared with control. The apoptosis enhancement of CH54-4 and SS15-1 treatment was accompanied by increasing in the relative activity of caspase-3 which was significantly attenuated in a caspase-3 inhibitor Conclusions The extraction from Steptomycetes CH54-4 and SS15-1 were effective in inhibiting proliferation and inducing apoptosis of KB cells. The induction of apoptosis was associated with the activation of effector caspases-3.Based on the above data,Streptomycetes extraction would represent a promising source for its ability to discovery of interesting anticancer compounds. The elucidation of chemical structure and the apoptosis-related others intracellular targets will be addressed in future studies en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account