รูปแบบข้อมูลที่ระบบ DSpace รองรับ

กลับไปสู่หน้าวิธีใช้หลัก

นโยบายรองรับรูปแบบข้อมูล
ระดับการรองรับรูปแบบข้อมูล
จะต้องทำอย่างไรเมื่อไม่มีรูปแบบของคุณอยู่ในรายการ

 

นโยบายรองรับรูปแบบข้อมูล บนสุด

(นโยบายรองรับรูปแบบข้อมูลของไซต์ของคุณอยู่ที่นี่)

 

ระดับการรองรับรูปแบบข้อมูล บนสุด
ชื่อ นามสกุลของแฟ้ม ประเภท MIME ระดับการรองรับ
Unknown application/octet-stream ไม่รู้จัก
Adobe PDF pdf application/pdf รู้จัก
XML xml text/xml รู้จัก
Text txt, asc text/plain รู้จัก
HTML htm, html text/html รู้จัก
CSS css text/css รู้จัก
Microsoft Word doc application/msword รู้จัก
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document รู้จัก
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint รู้จัก
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation รู้จัก
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel รู้จัก
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet รู้จัก
MARC application/marc รู้จัก
JPEG jpeg, jpg image/jpeg รู้จัก
GIF gif image/gif รู้จัก
image/png png image/png รู้จัก
TIFF tiff, tif image/tiff รู้จัก
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff รู้จัก
audio/basic au, snd audio/basic รู้จัก
WAV wav audio/x-wav รู้จัก
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg รู้จัก
RTF rtf text/richtext รู้จัก
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio รู้จัก
FMP3 fm application/x-filemaker รู้จัก
BMP bmp image/x-ms-bmp รู้จัก
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop รู้จัก
Postscript ps, eps, ai application/postscript รู้จัก
Video Quicktime mov, qt video/quicktime รู้จัก
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg รู้จัก
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project รู้จัก
Mathematica ma application/mathematica รู้จัก
LateX latex application/x-latex รู้จัก
TeX tex application/x-tex รู้จัก
TeX dvi dvi application/x-dvi รู้จัก
SGML sgm, sgml application/sgml รู้จัก
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 รู้จัก
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio รู้จัก
Photo CD pcd image/x-photo-cd รู้จัก
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text รู้จัก
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template รู้จัก
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web รู้จัก
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master รู้จัก
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics รู้จัก
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template รู้จัก
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation รู้จัก
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template รู้จัก
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet รู้จัก
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template รู้จัก
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart รู้จัก
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula รู้จัก
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database รู้จัก
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image รู้จัก
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension รู้จัก
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer รู้จัก
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template รู้จัก
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc รู้จัก
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template รู้จัก
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw รู้จัก
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template รู้จัก
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress รู้จัก
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template รู้จัก
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global รู้จัก
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math รู้จัก
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer รู้จัก
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global รู้จัก
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc รู้จัก
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw รู้จัก
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress รู้จัก
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed รู้จัก
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math รู้จัก
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart รู้จัก
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail รู้จัก
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 รู้จัก
EPUB epub application/epub+zip รู้จัก

 

จะต้องทำอย่างไรเมื่อไม่มีรูปแบบของคุณอยู่ในรายการ บนสุด

กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบ DSpace ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูล