Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 1462
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีวันดี นิลสำราญจิต; รจฤดี โชติกาวินทร; อาทิตยา เหนือพันธุเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนุงนุช ศรีสุข; ศิริมา พิมแสนนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถภาพสูง กรณีศึกษา บริษัทในธุรกิจอ้อยและน้ำตาลประเทศไทย, สปป.ลาว และจีน ของกลุ่มน้ำตาลมิตรผลอิสระ สุวรรณบล; บวรนันท์ ทองกัลยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนและศักยภาพการจัดการความรู้ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีประสงค์ เลาหะพงษ์; ดลสวัสดิ์ ปานเมทนี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การพัฒนาธุรกิจโรงแรมต่อความรับผิดชอบในความหลากหลายทางชีวภาพและผลการดำเนินงานของโรงแรมกฤช จรินโท; นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559โมเดลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)บรรพต วิรุณราช; อาณัติชัย วาสประเสริฐสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษารูปแบบบการฝึกอบรมร่วมระหว่างผู้หญิงไทยและแม่หญิงลาวในการดูแลผู้สูงในอายุในประเทศไทยบรรพต วิรุณราช; เกศสุดา เพชรดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การพัฒนาบุคลากรสายจัดเก็บภาษีอากรที่ทำให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถสูงบรรพต วิรุณราช; นภาภรณ์ ร่มโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา บริษัท คอนเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรีอคัรกิติต์ พฒันสัมพันธ์; ประสงค์ เลาหะพงษ์; พัทธนันท์ ศรีประชากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุก (ตู้คอนเทนเนอร์) ภายในท่าเรือแหลมฉบังลือชัย วงษ์ทอง; บรรพต วิรุณราช; ดวงพร ชี้แจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์