Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 21
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559รูปแบบการส่งเสริมธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสงขลากฤษฎา นันทเพ็ชร; วิลาสินี ธนพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคดสำหรับเพิ่มความจำขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุชาดา กรเพชรปาณี; บุราณี ระเบียบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูระดับประถมศึกษาภัทราวดี มากมี; เสรี ชัดแช้ม; วาทิณี จิตรสำรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้โมเดลแอบสแตรกโคดเป็นฐานสำหรับเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปริญญา เรืองทิพย์; สุชาดา กรเพชรปาณี; จาตุพักตร์ พากเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมจิตสาธารณะของนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒธร สุนทรายุทธ; สมุทร ชำนาญ; ภัทรภร สีทองดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสำหรับชุมชนศรีวรรณ ยอดนิล; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; นัยนา สถิตย์เสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาระบบการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตามแนวทางการจัดการอุดมศึกษาระดับอาเซียนพงศ์เทพ จิระโร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาแบบวัดความสุขของผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; สมศักดิ์ ลิลา; สำอางค์ สุดสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ความสัมพันธ์เชิงปรากฎการณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; สมโภชน์ อเนกสุข; ชนัญชิดา ม่วงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาวิธีการปรับเทียบสเกลผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยการขจัดอิทธิพลของขนาดโรงเรียน และใช้คะแนนผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็นคะแนนเชื่อมโยงสมพงษ์ ปั้นหุ่น; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อรทัย เจริญสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์