การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แรงงานต่างด้าว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผลเลือดทางชีวเคมี จากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบอนามัย เทศกะทึก; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การจัดการความมั่นคงด้านแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; สวรรค์นิมิต เตชาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การจัดการแรงงานต่างด้าวภาคการประมงของประเทศไทยสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีระชาติ แสงทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง.
2557การจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีวรรรณภา ลือกิตินันท์; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551การนำนโยบายไปปฏิบัติ :ศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านสุพจน์ บุญวิเศษ; เจษฎา มีบุญลือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; พรทิพย์ เย็นใจ; พูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์; วัลลภ ใจดี; พัชนา ใจดี, และอื่นๆ
2560การเข้ามาประกอบอาชีพของแรงงานก่อสร้างชาวกะเหรี่ยงในชุมชนกีบหมู เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา บุญยัง; น้ำทิพย์ นาคมาโนช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การเข้ามาประกอบอาชีพของแรงงานก่อสร้างชาวกะเหรี่ยงในชุมชนกีบหมู เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา บุญยัง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; น้ำทิพย์ นาคมาโนช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2559การเปรียบเทียบผลการนำนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคตะวันออก สระแก้ว จันทบุรี และตราดวิชัย จงโชติชัชวาลย์; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการก่อสร้างมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; วิสูจน์ รางทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของแรงงานต่างด้าวในเทศบาลตำบลฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรีวิเชียร ตันศิริคงคล; ศันสนีย์ เปรมปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของแรงงานต่างด้าวในเทศบาลตำบลฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรีวิเชียร ตันศิริคงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศันสนีย์ เปรมปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
2564ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองวิภาวี รักน้ำเที่ยง; ธีระ กุลสวัสดิ์; อนุรัตน์ อนันทนาธร; ภัทรพงษ์ รัตนเสวี
2561ผลกระทบทางสังคมของแรงงานต่างด้าว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; พัชรียา จิตรเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ผลกระทบทางสังคมของแรงงานต่างด้าว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเบญญาดา กระจ่างแจ้ง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรียา จิตรเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2553รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชลบุรี กลุ่มแรงงานข้ามชาตินิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์