การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนวัฒน์ พิมลจินดา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในจังหวัดชลบุรีพสกพร สุขุมมะสวัสดิ์; ธนวัฒน์ พิมลจินดา
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาของประเทศไทยธนวัฒน์ พิมลจินดา; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพโรจน์ ทิมจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2561การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของนายทหารชั้นประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ชนบดี มียัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของนายทหารชั้นประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนบดี มียัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2557การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตผังเมืองชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ อินทไทร, และอื่นๆ
2563ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทรงพจน์ พูลสิน, และอื่นๆ
2563ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; ธุวานันท์ สุขโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้รับบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธุวานันท์ สุขโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.
2561ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนสำนักงาน บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดธนวัฒน์ พิมลจินดา; กนกวรรณ ภูวรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนสำนักงาน บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกวรรณ ภูวรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทัวไป.
2563คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครกิจฐเชต ไกรวาส; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ภูริชา ฉวีวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภูริชา ฉวีวรรณ, และอื่นๆ
2556บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้รับบริการของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชาจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; กมลรัตน์ ฉรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้รับบริการของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชาจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลรัตน์ ฉรี, และอื่นๆ
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; วิชชากร ตรึกตรอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิชชากร ตรึกตรอง, และอื่นๆ