การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กิตติ กรุงไกรเพชร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2562การพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับการทำหัตถการ เพื่อการเรียนการสอน: หุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดคลอดบุตรบุญเสริม วัฒนกิจ; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ความชุกของกลุ่มอาการอาคารป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสนกิตติ กรุงไกรเพชร; ลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพากิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ทางออกทางเพศและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ประเทศไทยกิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560ประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาลักษณาพร กรุงไกรเพชร; กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554มูลเหตุของพฤติกรรมการบริโภคสุราเป็นประจำของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2552กิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560เครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551เปรียบเทียบการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนของหญิงตั้งครรภ์ด้วยไวตามินบีหกขนาดสูงขึ้นกับขนาดปกติกิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทรามาดอลกับมอร์ฟีนในการลดความเจ็บปวดหลักการผ่าตัดคลอดบุตรในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากิตติ กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์