การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลคริสโตเฟอร์ ไรท์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; ศิริพรรณ หอมไกล
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ (จีทีเอช) : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; ฐิติภา สัมพันธ์พร; มนฤดี ธาดาอำนวยชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การตลาดในอุตสาหกรรมสถานีวิทยุโทรทัศน์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์และผลกระทบต่อผู้บริโภคชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดชลบุรีชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547การวิเคราะห์ค่านิยมที่ปรากฎในงานโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรู้คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขตหลัก วิทยาเขตในภาคตะวันออก และคณะของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทยชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; รัตนาภรณ์ ธนิกกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2554การโฆษณาแฝงในสื่อสิ่งพิมพ์ และผลกระทบต่อผู้บริโภคชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560ความเคลือบแคลงใจของผู้บริโภคและทัศนคติต่อสาร แบรนด์ และองค์กรสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้การตลาดแบบหว่านชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; นันทิตา ทรงโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2565บทบาทของบริษัทตัวแทนโฆษณาต่างชาติและนักโฆษณาในการสร้างอุตสาหกรรมโฆษณาไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549บนเส้นทางขายความหวัง : การวิเคราะห์กลยุทธ์สร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560พฤติกรรมการท่องเที่ยว พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเจเนอเรชั่นซีชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; ณัฐชา พุทธารักษ์สกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558ภาพลักษณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยวบางแสนของนักท่องเที่ยวไทยชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555สถานภาพขององค์ความรู้งานวิจัยด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสื่อของประชาชนในภาคตะวันออกชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; สุกัญญา บูรณเดชาชัย; ชวนวล คณานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551สถานภาพและแนวโน้มของหลักสูตรการโฆษณาในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560แนวคิดเกี่ยวกับตนเองและการบริโภคเชิงสัญญะของแฟนคลับศิลปินเพลงเกาหลี กรณีศึกษาศิลปินวง Girls' generationชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; กมลพรรณ อาการส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์